بازديد مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه ايستگاه مترو طوقچی اصفهان

بازديد مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه ايستگاه مترو طوقچي اصفهان

پيرو بازديد هاي ادواري مديريت محترم عامل شركت بلند طبقه از پروژه هاي در حال اجرا، امروز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/۰۴/۰۱ ، مديريت محترم عامل به همراه معاونت هاي محترم اجرايي ، فني-مهندسي و طرح و برنامه شركت بلند طبقه ، ضمن بازديد ميداني از وضعيت عمليات اجرايي پروژه ، در جلسه اي كه با حضور مديريت محترم عامل مشاور و مديريت محترم طرح برگزار گرديد ، شركت نمودند.

در همين راستا ، پس از بررسي وضعيت پيشرفت پروژه، برنامه ريزي هاي لازم در خصوص محيا نمودن پيش نياز هاي لازم به منظور ادامه روند مثبت و شتاب رو به رشد در اجراي فعاليت ها ، با اركان اصلي طرح صورت پذيرفت و توافقات حاصله ، دورنمايي روشن از وضعيت پروژه را به تصوير كشيد.