تحقیق و توسعه

RESEARCH & DEVELOPMENT

گروه بلندطبقه در راستاى بهره بردارى از فناورى هاى (R&D) تیم تحقیق و توسعه روز و دانش هاى نوین با هدف افزایش بهره ورى ، توسعه تکنولوژى و بهبود فرایندها، از بین متخصصین و خبرگان مجموعه بلند طبقه تشکیل گردیده است و با مطالعه و جستجوى مستمر در راستاى کشف و بومى سازى فن آورى هاى جدید منطبق با حیطه فعالیت هاى شرکت و همچنین بررسى و تحلیل بازار و تحولات اقتصادى، سیاسى و اجتماعى داخلى و بین المللى و تاثیر آنها بر فعالیت ها و آینده شرکت ، گام بر مى دارد.
در گروه بلند طبقه در سالهاى اخیر ، دستاورد هاى R&D توسعه فعالیت هاى ارزشمندى به همراه داشته است که از این بین مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مطالعه و طراحى استفاده از پنل هاى خورشیدى جهت تامین انرژى مورد نیاز پروژه ها و دفاتر شرکت

  • بکارگیرى سیستم هاى نرم افزارى عمومى و تخصصىدر حوزه مختلف از جمله ماشین آلات، طراحى و مهندسى و مالى و ادارىاقدام جهت تاسیس شرکت دانش بنیان
  • استفاده در DMS (Dashboard Management System) استفاده از راهبرى و مدیریت پروژه هاى شرکت
  • بکارگیرى استانداردهاى روز دنیا در برنامه ریزى و PMO مدیریت اجراى پروژه ها از طریق
  • مطالعات فنى و اقتصادى در خصوص تولید کاغذ سنگى و روش هاى تولید و فن آورى هاى قابل استفاده