مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هیأت مدیره شرکت بلند طبقه با حضور در محل پروژه ایستگاه مترو طوقچی (قدس) اصفهان،
از روند پيشرفت كار پروژه بازدید به عمل آوردند . پس از بازدید میدانی از جبهه های کاری و فعالیت های اجرایی پروژه،
طی جلسه ای مشترک با حضور مدیران محترم کارفرما، مدیر طرح و مشاور ضمن قدرداني از دستاوردهاي اجرايي تمامي مدیران، متخصصان و پرسنل شاغل در پروژه،
برنامه هاي فني و اجرايي پیش رو و استراتژی های عملیاتی طرح، مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

#مترو اصفهان #مترو طوقچی #مترو

همیار سیستمپست های نویسنده

Avatar for همیار سیستم

همیار سیستم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!