اعضای هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس فريبرز اسلامي خوزاني – متولد سال 1350
فوق ليسانس مهندسي عمران
بیش از بيست سال فعاليت درپروژه هاي عمراني در شركتهاي ترشيز، جنرال مكانيك و شركت بلندطبقه
مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1381 تاكنون عضو حقيقي انجمن بتن ايران

رییس هیات مدیره

مهندس روزبه رحیمیه – متولد سال 1351
ليسانس مهندسي عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1393 تاكنون

نایب رییس هیات مدیره

مهندس یونس خرسندی – متولد سال 1338
ليسانس مهندسي عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1393 تاكنون