اعضای هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مهندس فريبرز اسلامي خوزاني
فوق ليسانس مهندسي عمران
بیش از بيست سال فعاليت درپروژه هاي عمراني در شركتهاي ترشيز، جنرال مكانيك و شركت بلندطبقه
مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1381 تاكنون عضو حقيقي انجمن بتن ايران

رییس هیات مدیره

مهندس روزبه رحیمیه
ليسانس مهندسي عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1393 تاكنون

نایب رییس هیات مدیره

مهندس یونس خرسندی
ليسانس مهندسي عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال 1393 تاكنون

عضو هیات مدیره

مهندس حمید عشرتی
ليسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس مدیریت پروژه
معاون ستادی شركت راه و ساختمان بلند طبقه

عضو هیات مدیره

دکتر بابک لارتی
لیسانی مهندسی عمران ، فوق لیسانس عمران آب
دکترای عمران – مدیریت ساخت