اعضای هیات مدیره

مهندس فريبرز اسلامی خوزانی

فوق ليسانس مهندسي عمران
بیش از بيست سال فعاليت درپروژه هاي عمراني در شركتهاي ترشيز، جنرال مكانيك و شركت بلندطبقه
مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال ۱۳۸۱ تاكنون عضو حقيقي انجمن بتن ايران

مهندس روزبه رحیمیه
ليسانس مهندسی عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال ۱۳۹۳ تاكنون

مهندس یونس خرسندی
ليسانس مهندسی عمران
عضو هيئت مديره شركت راه و ساختمان بلند طبقه از سال ۱۳۹۳ تاكنون

مهندس حمید عشرتی
ليسانس مهندسی صنایع و فوق لیسانس مدیریت پروژه
معاون ستادی شركت راه و ساختمان بلند طبقه

دکتر بابک لارتی
لیسانی مهندسی عمران ، فوق لیسانس عمران آب
دکترای عمران – مدیریت ساخت