بازديد مديريت های محترم عامل كارفرما ، مديریت طرح و پيمانكار قطعه A2 از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال

بازديد مديريت های محترم عامل كارفرما ، مديریت طرح و پيمانكار قطعه A2 از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال