بازديد ميدانی مديريت محترم عامل شرکت بلند طبقه و معاونت های محترم ايشان از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال

بازديد ميدانی مديريت محترم عامل شرکت بلند طبقه و معاونت های محترم ايشان از وضعيت عمليات اجرايی پروژه آزادراه تهران شمال