پیرو هماهنگی های انجام شده در راستای گسترش همکاری های شرکت بلند طبقه

با مراکز آموزشی و دانشگاه های کشور ، در یوم جاری دانشجویان دانشگاه نجف آباد در پروژه ایستگاه مترو طوقچی حاضر گردیده و از روند عملیات اجرایی پروژه دیدن نمودند.