تقدیر نامه و جوایز شرکت بلند طبقه

گروه بلند طبقه نیز که با شعار «شرکتی برای آینده» همواره نگاهی به پیش رو و آینده دارد، نسبت به تدوین سند استراتژیک و تعریف اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر اساس چشم انداز، ماموریت ها و ارزش های خود اقدام نموده است و با پایش مستمر میزان تحقق برنامه های عملیاتی و بازبینی سالیانه استراتژی های خود، در مسیر ماندگاری و پیشرفت گام بر می دارد.