تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از مدیرعامل محترم شرکت بلند طبقه

تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از مدیرعامل محترم شرکت بلند طبقه

بابت ساخت و بهره برداری از مسیر رفت منطقه ۲ پروژه عظیم آزاد راه تهران – شمال