سرمایه هاى انسانى، بى شک عظیم ترین سرمایه و پشتوانه گروه بلند طبقه در طى ۴۰ سال فعالیت آن بوده است و موفقیت هاى حاصل شده به واقع نتیجه پشتکار، تعهد و خلاقیت همکاران مجموعه در همه سطوح مى باشد.
گروه بلند طبقه با نگاه حفظ و ارتقاء سرمایه هاى انسانى خود، خانواده بزرگ بلند طبقه را فراتر از کارکنان خود، بلکه متشکل از همه همکاران، خانواده ایشان و ساکنین مناطق و شهرهاى پروژه هاى شرکت تعریف نموده و همواره تلاش مى نماید تا با بکارگیرى نیروهاى بومى و توانمند سازى ایشان، گامى هر چند کوچک در زمینه اشتغال زایى در کشور و توسعه سرمایه هاى انسانى در مناطق اجراى پروژه ها بردارد. ماحصل این تلاش، بکارگیرى بیش از ۲۵ هزار نفر درطى ده سال گذشته در مجموعه بلند طبقه بوده است.

احساس مسئولیت نسبت به کارکنان و خانواده ایشان، حفظ شان و عزت نفس همکاران از طریق فراهم نمودن محیط کارى دلچسب تامین نیازهاى اولیه زندگى همکاران از جمله مسکن و تغذیه سالم جهت همکاران و خانواده ایشان و ارتقاء سطح زندگى و رفاه و آسایش آنان، برگزارى برنامه هاى جمعى در راستاى ارتقاء سلامت جسم و روان همکاران، ایجاد فضاى همدلى و صمیمیت میان همکاران از طریق برگزارى فعالیت هاى فوق برنامه، انتشار فصلنامه بلند طبقه به عنوان زبان گویاى اندیشه و ارزش هاى بلند طبقه، تنها بخشى از شاخصه هاى به بار نشستن توسعه انسانى پایدار در مجموعه بلند طبقه مى باشند. امیدواریم در تحقق این اندیشه،استوارتر از همیشه گام برداریم.