معرفی شرکت بلند طبقه

شرکت راه و ساختمان بلندطبقه با ماموریت اجراى پروژه هاى صنعتى و عمرانى تاسیس گردیده است و امروز افتخار دارد که با قریب به ۴۰ سال سابقه و با نگرش شرکتى براى آینده و مشارکت در اجراى پروژه هاى زیرساختى در حوزه هاى راه، ابنیه صنعتى، نفت و گاز، حمل و نقل، آب، صنایع معدنى و… تمام توان خود را در راستاى خدمت به کشورمان به کار گرفته است. گروه بلندطبقه با بهره مندى از توان بالاى نیروهاى انسانى متخصص و متعهد، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و توان مالى و سرمایه گذارى خود، دستاوردها و موفقیت هاى ارزشمندى در اجراى پروژه هاى عمرانى و ملى به دست آورده است و با کسب گواهینامه صلاحیت پیمانکارى از سازمان برنامه و بودجه نهاد ریاست جمهورى، در کنار سایر همکاران خود و همگام با برنامه ها و اهداف توسعه اى جمهورى اسلامى ایران گام برمى دارد.