نوشته‌ها

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان

بازدید از پروژه مترو طوقچی اصفهان با هماهنگی و برنامه ریزی همکاران گرامی در پروژه مترو طوقچی اصفهان ، بازدید شهرداران مناطق و مدیران ارشد استانداری کرمان از پروژه ایستگاه مترو طوقچی اصفهان به نحو شایسته ای به انجام رسید. …

رکورد شکنی اجرای حجیم ترین بتن ریزی تونلی زیرزمینی در پروژه های متروی کشور

رکورد شکنی اجرای حجیم ترین بتن ریزی تونلی زیرزمینی در پروژه های متروی کشور به عمل کار برآید ، به سخندانی نیست پیرو اولویت بندی های سازمان قطار شهری اصفهان و با برنامه ریزی های انجام شده در راستای تسریع در اتمام سازه اصلی و سازه نگهبان پروژه ایستگاه…